dijous, 1 d’octubre de 2020

BENVINGUDA

Benvinguts al Seminari de Matemàtiques. Aquí hi trobareu la informació rellevant del nostre seminari


Fractal de Benoît Mandelbrot

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES. CURS 2020/21

ESO

--> 

Avaluació trimestral
Avaluació final (juny)
Avaluació extraordinària   (juny)
-        Controls 70%
-        Treball 20%                 + recuperació cada trimestre
-        Actitud 10%
-        Aprovat/da amb els 3 trimestres aprovats o mitjana igual o superior a 5
-        Suspès/a: examen global
-        Examen global 80%
-        Treball 20%
-        Es pot utilitzar la calculadora excepte: a) els dos primers trimestres de 1r ESO; b) als exàmens de 1r ESO; c) al primer trimestre de 2n ESO
-        La nota màxima dels alumnes de desdoblament és 6
-        La nota de recuperació és com a màxim 5
-        Es tindrà en compte el lliurament de feina d’estiu en la nota del 1r trimestre.
-        Alguns 2n ESO faran una unitat en anglès. L’examen podrà ser en català o anglès (es donarà 1 punt extra en aquest cas) i comptarà com un control més del trimestre corresponent.
-        A 4t ESO es tindrà en compte la nota de les competències bàsiques. S’afegirà a la nota trimestral: +0’5 (si la nota de CB és 8’5-10); +0’3 (6’5-8’5); +0’2 (5-6’5).
-        L’alumne/a serà qualificat trimestralment i al final del curs amb una nota qualitativa sobre l’assoliment de les competències: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable), AE (assoliment excel·lent)

Pendents/es cursos anteriors:
- examen febrer + treball (lliurat a l'alumnat al novembre)
- aprovar el curs actual o
- prova recuperació juny
BATXILLERAT 1r (CCTT i CCSS) i 2n (CCSS)
Avaluació trimestral
Avaluació final (juny)
Avaluació setembre/extraordinària
          Controls 90%
 Actitud 10%                  + recuperació cada trimestre
         
          Aprovat/da amb els 3 trimestres aprovats o mitjana igual o superior a 5
          Suspès/a: examen global

          Examen 100%BATXILLERAT 2n (CCTT): bloc 1 (anàlisi) i bloc 2 (àlgebra lineal i geometria)
Avaluació 1r trimestre
Avaluació 2n trimestre
Avaluació 3r trimestre
Avaluació juny
Avaluació extraordinària
-  Controls 90%
-  Actitud 10%

-    Nota 1r trim 36%
-    Nota bloc 1 54%     
-    Actitud 10%
-    Controls bloc 2 90%
-      Actitud 10%
-   Mitjana 2n i 3r trim
-   Suspès/a: examen global

-   Examen 100%

  


Pendents/es curs anterior:
          Examen febrer o
          Examen juny


BATXILLERAT NOCTURN

Avaluació trimestral
Avaluació final (juny)
Avaluació setembre/extraordinària
          Controls 70%
      Treball 20%
Actitud 10%                  + recuperació cada trimestre
         
          Aprovat/da amb els 3 trimestres aprovats o mitjana igual o superior a 5
          Suspès/a: examen global

          Examen 100%


CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES EN CAS DE COFINAMENT. CURS 2020/21

ESO
50% NOTA EXÀMENS
35% FEINA/ACTIVITATS
15% ACTITUD

BATXILLERAT
70% NOTA EXÀMENS
30% FEINA/ACTIVITATS

IMPORTANT: LA NOTA TRIMESTRAL SERÀ PROPORCIONAL A LA PART D'AVALUACIÓ PRESENCIAL/SEMIPRESENCIAL I A LA PART D'AVALUACIÓ DE CONFINAMENT